ZYRA VENDORE ARSIMORE MALLAKASTËR

Zyra Vendore Arsimore Mallakastër ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Mallakastër, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

Legjislacioni

Mësues për Shqipërinë

472

Portali Mësues për Shqipërinë

Provimet Kombëtare

Provimet Kombëtare

Vlerësimi i arritjeve të nxënësve të arsimit fillor(VANAF)

Provimi Kombëtar i Arsimit Bazë(PKAB)

Matura Shtetërore

Lidhje të Shpejta

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Agjencia e Prokurimit Publik